Begrippenlijst


Aannames
Inhoudelijke veronderstellingen achter de beoogde verandering.

ABC-methode
De ABC-onderbouwing geeft een antwoord op de vraag: Waarom is de gekozen aanpak het beste Alternatief om in de Behoefte van de doelgroep te voorzien binnen de betreffende Context?

Dashboard
Een visueel rapport dat een overzicht geeft van de belangrijkste indicatoren.

Doelgebied
Een geografisch of thematisch afgebakend terrein waar activiteiten zich op richten.

Do-you-believe-me-test
Geloof-je-me-test. Hiermee toets je of de indicator ook daadwerkelijk iets gaat zeggen over de outcome door de vraag te stellen: Geloof je dat [outcome] gerealiseerd wordt omdat je [indicator] meet?

Focusgroep
Een gefaciliteerde discussie met een kleine groep mensen. Focusgroepen zijn geschikt voor het verzamelen van feedback, outcome en impactdata.

Gebruikersdata
Informatie over de karakteristieken van de doelgroep die bereikt wordt.

Impact
Veranderingen voor stakeholders of de maatschappij als gevolg van een interventie, project of beleid. Deze verandering kan bedoeld of onbedoeld zijn, positief of negatief.

Impactambassadeurs
Mensen in de organisatie die het belang van impact gericht werken inzien en dit kunnen uitdragen.

Impactdata
Informatie over lange termijn, maatschappelijke of systemische veranderingen die optreden (mede) als gevolg van de outcomes.

Impactdoelstelling
Doelstelling die aangeeft aan wat je beoogt te bereiken, voor wie en in welke mate.

Impactmanagement
Het proces van onderzoeken die veranderingen materieel (van voldoende betekenis en omvang) zijn en op basis daarvan proberen het negatieve te voorkomen en het positieve te vergroten.

Indicatoren
Stukjes bewijs die je vertellen of en in welke mate resultaten optreden.

Inputs
Dat wat je er in steekt, bijvoorbeeld, tijd, geld of middelen.

Most Significant Change
Het analyseren van veranderingen en bepalen welke verandering het meest belangrijk is.

Outcome data
Informatie over veranderingen die plaatsvinden als gevolg van de activiteiten. Indien relevant in te delen in korte termijn, middellange termijn, en lange termijn outcomes.

Outcome harvesting
Wat zie je dat er verandert is en (hoe) kunnen we daar een impact claim op maken.

Outcomes
De effecten, veranderingen(en) op korte en/of langere termijn.

Outputs
De resultaten, vaak kwantitatief.

Output data
Informatie over uitvoer van activiteiten en, indien relevant voor je activiteiten, in welke mate doelgroep bereikt wordt.

Randvoorwaarden
Voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een project van start kan gaan.

SMART
Doelstellingen of indicatoren moeten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden geformuleerd zijn.

Stakeholders
Personen of partijen die verandering ervaren als gevolg van het initiatief.

Theory of Change
Verandertheorie. Een beschrijving van de activiteiten en de korte, middellange en lange termijn veranderingen die hierdoor (gaan) ontstaan.