strategie_check-1.png

Stap 1
Probleemanalyse en alternatieve benaderingen

Welk maatschappelijk probleem wil jouw organisatie oplossen? Voor wie? Welke oplossing bied je? Past deze in de context, en zijn er alternatieven?

In de praktijk worden er vaak interventies en programma’s ontwikkeld zonder dat het probleem en de behoeften van de doelgroep voorafgaand goed zijn geanalyseerd. Wanneer achteraf weinig effect is gerealiseerd, blijkt vaak dat de ‘oplossing’ onvoldoende aansloot bij probleem, behoeften of context.

Om te bepalen welke strategie waarschijnlijk de meest effectieve is, heb je inzicht nodig in drie dingen:
A. Alternatieve benaderingen (een andere oplossing voor hetzelfde probleem).
B. Behoefte van de doelgroep/het doel.
C. Context: andere partijen die een rol spelen en wat er verder in de omgeving gebeurt.

B en C worden besproken in de volgende stap: Stakeholderanalyse. Hieronder beschrijven we eerst hoe je te werk kan gaan met het onderzoeken van het probleem en alternatieve benaderingen.

Hoe kan je te werk gaan? Denk aan:

 • Betrek de doelgroep en/of stakeholders.

 • Formuleer een definitie van het probleem en identificeer onderliggende oorzaken Je kan hiervoor een ‘probleemboom’ gebruiken (zie worksheet).

 • Bepaal de urgentie van het probleem, eventueel uitgesplitst naar verschillende betrokkenen.

 • Bepaal de omvang van het probleem.

 • Onderzoek wat al bekend is over effectieve interventies en alternatieven voor het oplossen van dit probleem.


strategie_check-1.png

Stap 2
Stakeholderanalyse

Maatschappelijke problemen bestaan in een context. Bij het ontwikkelen van een impact strategie is het daarom belangrijk te definiëren welke individuen en organisaties betrokken zijn. Dit betreft zowel de doelgroep (indien aanwezig) als andere betrokkenen (ook wel ‘stakeholders’ genoemd).

Hoe kan je te werk gaan? Denk aan:

 • Maak een lijst van alle betrokkenen bij het probleem.

 • Identificeer de problemen waar betrokkenen mee te maken hebben en de onderliggende oorzaken hiervan, d.m.v. interviews met de betrokkenen en experts en literatuuronderzoek.

 • Bepaal voor welke betrokkenen jouw organisatie op de eerste plaats iets kan betekenen. Als jouw organisatie zich richt op het verbeteren van mensenlevens is dit je (primaire) doelgroep.

 • Maak een lijst van de organisaties die al middelen of diensten leveren om de oorzaken van het probleem te bestrijden en waar samenwerking mee onderzocht kan worden.

 • Identificeer mogelijke gaten in het aanbod van middelen en diensten, waar jouw organisatie iets in zou kunnen betekenen.

 • Bepaal welke betrokkenen van voldoende betekenis zijn en betrek hen in de ontwikkeling van een Theory of Change.


strategie_check-1.png

Stap 3
Formuleer impactdoelstellingen

Impactdoelstellingen geven aan wat je beoogt te bereiken, voor wie en in welke mate. Deze doelen mogen ambitieus zijn, maar moeten ook realiseerbaar zijn en passen bij de mogelijkheden van je beschikbare middelen (tijd, geld, expertise).

Hoe kan je te werk gaan? Denk aan:

 • Definieer lange-termijn-ambities: waar staat de doelgroep of het vraagstuk over tien jaar?

 • Waar relevant: definieer doelstellingen voor verschillende stakeholders, en de maatschappij als geheel.

 • Maak een tijdlijn voor realisatie.

 • Reality check, zijn de doelen: ambitieus en realiseerbaar? In lijn met het onder stap 1 gedefinieerde probleem, en de onder stap 2 gedefinieerde stakeholders?

Zie niveau 3 voor meer informatie over hoe je doelstellingen SMART kunt formuleren en de pijler Cultuur over hoe je medewerkers, financiers en stakeholders hierin kunt betrekken.

Impactdoelstellingen en de CBF Erkenningsregeling

Het CBF vraagt van organisaties in alle toetsingscategorieën dat zij de beoogde verbetering die zij voor hun doel(groep) willen behalen toelichten en vastleggen in het meerjarenbeleid.


 
 
 

Info- en Worksheets

De ABC-methode: Wat is het beste Alternatief om in de Behoefte van de doelgroep te voorzien binnen de betreffende Context?

Een ander model voor de uitvoering van een probleemanalyse is de probleemboom.


Case study

In dit voorbeeld van een interventie van KWF, wordt het probleem per stakeholder beschreven (p.10 en 11).