data_check2-1.png

Verzamel data

Om data te kunnen verzamelen is het belangrijk om te weten dat er twee soorten data zijn: kwalitatieve (woorden en verhalen) en kwantitatieve (getallen) data. Deze vormen van data versterken elkaar als ze gecombineerd worden gebruikt. Kwalitatieve en kwantitatieve data kunnen op verschillende manieren worden verzameld, afhankelijk van de mogelijkheden en het doel van de data. Om de juiste methode(s) te selecteren, worden hieronder per methode voor- en nadelen kort toegelicht. De keuze hangt samen met de benodigde kosten en hoe dit zich verhoudt tot het totale budget van je activiteit(en).

Het is van belang de data op een verantwoordelijke manier te verzamelen en gebruiken en veilig op te slaan conform de AVG-privacywetgeving. Lees verder over onderzoeksethiek en privacy(wetgeving) in de infosheets.

 
 
 

Infosheets

Tips over hoe je een goede survey opstelt en hoe je een interview afneemt.

Bij dataverzameling spelen ethische en privacykwesties.


Case study

Ervaringen van een Britse consultancy met het afnemen van surveys onder gebruikers van hulplijnen.


data_check2-1.png

Vragenlijsten

Vragenlijsten (surveys) zijn een veelgebruikte methode om kwantitatieve data te verzamelen en vragen te beantwoorden zoals ‘hoeveel’ en ‘hoe vaak’. Een structuur met multiple-choice vragen en (gevalideerde) schalen zorgt dat antwoorden gemakkelijk te analyseren zijn. Vragenlijsten zijn geschikt voor het verzamelen van gebruikers, feedback en outcome data.

Positief

 • groot bereik

 • makkelijk te analyseren en vergelijken

 • anoniem

Negatief

 • mensen zijn ‘survey-moe’ en respons krijgen kost tijd

 • tijdrovend indien antwoorden niet digitaal verzameld kunnen worden

 • voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld laaggeletterden, verstandelijke beperking) minder geschikt, ook is er minder nuance en context dan bij kwalitatieve methoden

Bekijk deze gids over surveys online of bekijk de tools pagina voor een overzicht van online survey tools.

data_check2-1.png
data_check2-1.png

Interviews

Een interview is een telefonisch of face-to-face gesprek gericht op het verzamelen van kwalitatieve informatie en wordt vaak gebruik om kwantitatieve informatie te duiden door hier meer gedetailleerde vragen over te stellen.

Als je niet met een (menselijke) doelgroep werkt, kan je ervoor kiezen om experts te interviewen over de verandering die je beoogt.

Interviews worden met name ingezet voor het verzamelen van outcome en impactdata, bijvoorbeeld door toepassing van Outcome Harvesting en Most Significant Change.

Positief

 • verscheidenheid van ervaringen van verschillende mensen

 • geografische dekking

 • verdiepend en genuanceerd inzicht, wat past bij gevoelige onderwerpen

Negatief

 • tijdrovend

 • intimiderend voor mensen die liever anoniem blijven

Bekijk deze gids over interviews online.

Focusgroepen

Een focusgroep is een gefaciliteerde discussie met een kleine groep mensen. Focusgroepen zijn geschikt voor het verzamelen van kwalitatieve informatie over hoe een activiteit is ervaren, en welke effecten aan de activiteit worden toegeschreven.

Positief

 • inzicht in ervaringen, overeenkomsten en tegenstrijdigheden hierin

 • verzamelen van ideeën voor verbetering

 • levendige en interessante discussie (mits goed voorbereid!)

Negatief

 • resultaten kunnen niet per individu geanalyseerd worden

 • gedetailleerde informatie is lastig (vanwege discussies)

 • niet geschikt voor gevoelige onderwerpen

Lees hier meer informatie over het organiseren en uitvoeren van een focusgroep.

 
data_check2-1.png

Creatieve en participatieve methoden

Creatieve(re) manieren voor kwalitatieve dataverzameling zijn bijvoorbeeld storytelling of participatieve methoden waarbij effecten worden gevisualiseerd met dagboeken, tekeningen en video’s.

Positief

 • leuk om te doen

 • nuttig bij doelgroepen die via traditionele methoden niet (kunnen) deelnemen

Negatief

 • kans op vooroordeel is groter

 • interpretatie en aggregatie zijn lastiger

Lees hier meer informatie over participatiemethoden.

data_check2-1.png

Observaties

Tijdens observaties van activiteiten met een menselijke doelgroep ligt de focus op observeren vanuit het perspectief van de doelgroep, door bijvoorbeeld deel te nemen aan een activiteit.

Activiteiten zonder (menselijke) doelgroep die een tastbaar doel hebben, zoals het vergroenen van een gebied, kunnen ook gemonitord worden door observaties wanneer exacte metingen te duur of moeilijk uitvoerbaar zijn.

Deze methode is vooral geschikt om output data te verzamelen, dit is doorgaans kwantitatief van aard.

Positief

 • inzichten voor doorontwikkelen van het aanbod

Negatief

 • duur: voor onbevooroordeelde observatie is het vaak wenselijk een externe in te huren

data_check2-1.png

Bestaande informatie

Op lokaal, landelijk en internationaal niveau wordt veel kwantitatieve data periodiek verzameld. Deze informatie is vaak vrij toegankelijk en kan inzicht bieden in resultaten van activiteiten die op vergelijkbare schaal worden uitgevoerd als de schaal waarop de informatie verzameld wordt.

In Nederland verzamelt bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek data over o.a. gezondheid & welzijn, natuur & milieu, onderwijs en landbouw.

Positief

 • gratis betrouwbare data

Negatief

 • De data zijn waarschijnlijk niet zo uitgevraagd dat het direct is te relateren aan jouw activiteiten. Attributie is heel belangrijk bij het gebruik van bestaande informatie. Meer informatie hierover lees je in niveau 3.